Nhan su, Dao tao, Tuyen Dung, Danh gia, Phat trien, Luong thuong, Dai ngo, Hanh chinh, Hoach dinh, Van hoa, ISO, Human resources, Tra luong, Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Luat lao dong, Cong danh, Mo ta cong viec, Khat sat luong, Hai long, Xa thai, Xu ly ky luat, Thuyen chuyen, De bat, He thong

Bộ tài liệu Nhân sự

Giá hợp lý - hiệu quả tối đa

BTL06 - Hệ thống bản mô tả công việc ( update )

1. Mo ta cong viec phong marketing
1.1 Mo ta cong viec Giam doc marketing
1.2 Mo ta cong viec nhan vien marketing
1.3 Mo ta cong viec phu trach truyen thong
1.4 Mo ta cong viec quan ly thuong hieu

 

2. Danh sách mô tả công việc bộ phận bán hàng ( Vui lòng xem trong topic này )
2.1.1 Chuc nang nhiem vu va so do to chuc phong ban hang
2.1.2 MTCV Giam doc ban hang
2.1.3 MTCV Giam doc chi nhanh
2.1.4 MTCV Truong phong ban hang
2.1.5 MTCV Truong kenh dai ly
2.1.6 MTCV giam sat ban hang dai ly
2.1.7 MTCV Truong kenh sieu thi
2.1.8 MTCV giam sat ban hang sieu thi
2.1.9 MTCV nhan vien ban hang sieu thi
2.1.10 MTCV Truong kenh ban le
2.1.11 MTCV cua hang truong
2.1.12 MTCV nhan vien ban hang cua hang
2.1.13 MTCV tiep tan cua hang
2.1.13 MTCV Truong nhom KD
2.1.14 MTCV nhan vien kinh doanh
2.1.15 MTCV Truong phong dich vu khach hang
2.1.16 MTCV nhan vien cham soc khach hang

2. Mo ta cong viec phong kinh doanh
2.1 Mo ta cong viec giam doc ban hang
2.2 Mo ta cong viec truong kenh dai ly
2.3 Mo ta cong viec giam sat ban hang dai ly
2.4 Mo ta cong viec truong kenh sieu thi
2.5 Mo ta cong viec giam sat ban hang sieu thi
2.6 Mo ta cong viec nhan vien ban hang sieu thi
2.7 Mo ta cong viec truong kenh ban le
2.8 Mo ta cong viec cua hang truong
2.9 Mo ta cong viec nhan vien ban hang
2.10 Mo ta cong viec Truong nhom kinh doanh
2.11 Mo ta cong viec nhan vien kinh doanh
2.13 Mo ta cong viec nhan vien CSKH

 

3. Phòng Kinh Doanh tiếp thị
3.1 MTCV Phòng kinh doanh tiếp thị
3.2 MTCV Trưởng phòng

3. Mo ta cong viec phong cung ung
3.1 Mo ta cong viec Truong phong cung ung
3.2 Mo ta cong viec nhan vien vat tu
3.3 Mo ta cong viec nhan vien giao nhan

 

4. Danh sách mô tả công việc phòng nhân sự ( Vui lòng xem trong topic này )
4.1 BMTCV NV Hanh Chinh
4.2 BMTCV NV Nhan Su
4.3 BMTCV TP Nhan Su
4.3 BMTCV Phong HCNS
4.4 BMTCV Chuyên Viên phát triển
4.5 BMTCV Chuyên viên Lương

4. Mo ta cong viec phong nhan su
4.1 Mo ta cong viec Truong phong nhan su
4.2 Mo ta cong viec nhan vien nhan su
4.3 Mo ta cong viec nhan vien hanh chanh
4.4 Mo ta cong viec nhan vien bao tri
4.5 Mo ta cong viec nhan vien bao ve

 

4. MTCV HCNS
Chuc nang so do phong HCNS.doc
MTCV Nhan vien bao tri.doc
MTCV Nhan vien bao ve.doc
MTCV Nhan vien giao nhan.doc
MTCV Nhan vien tiep tan.doc
MTCV Thu ky Hanh chanh.doc
MTCV Truong phong Hanh chanh Nhan su.doc

 

4. MTCV Phong To chuc hanh chinh
Chuc nang, nhiem vu phong to chuc hanh chanh.doc
MTCV can su tien luong.doc
MTCV lai xe va ban an toan suc khoe.doc
MTCV nhan vien bao ve cong ty.doc
MTCV nhan vien che do.doc
MTCV nhan vien hanh chanh van thu.doc
MTCV nhan vien quan ly nhan su.doc
MTCV nhan vien tram y te.doc
MTCV pho phong to chuc hanh chanh.doc
MTCV to truong lai xe.doc
MTCV to truong to bao ve.doc
MTCV truong phong to chuc hanh chanh.doc
MTCV truong tram y te.doc


5. Danh sách mô tả công việc phòng kế toán
5.1.1 nang nhiem vu va so do to chuc phong ke toan

5.1.2 MTCV giam_doc_tai_chinh
5.1.3 MTCV ke_toan_truong
5.1.4 MTCV truong_phong_ke_toan
5.1.5 MTCV truong_phong_tai_vu
5.1.6 MTCV ke_toan_tong_hop
5.1.7 MTCV ke_toan_cong_no
5.1.8 MTCV ke_toan_nghiep_vu_thue
5.1.9MTCV ke_toan xay dung co ban va tai san co dinh
5.1.10 MTCV ke_toan_kho
5.1.11 MTCV ke_toan_cong_trinh
5.1.12 MTCV nhan_vien_thu_quy
5.1.13 MTCV ke_toan_kiem_tra

5. Mo ta cong viec Phong ke toan
5.1 Mo ta cong viec Giam doc tai chinh
5.2 Mo ta cong viec Ke toan truong
5.3 Mo ta cong viec Ke toan tong hop
5.4 Mo ta cong viec Ke toan cong no
5.5 Mo ta cong viec Ke toan ngan hang
5.6 Mo ta cong viec Ke toan hang hoa
5.7 Mo ta cong viec Ke toan kho
5.8 Mo ta cong viec Ke toan XDCB và TSCD
5.9 Mo ta cong viec nghiep vu thue

 

5. Phong KT van phong
BAN_MO_TA_CONG_VIEC_KE_TOAN_VAN_PHONG.doc

 

6. Danh sách mô tả công việc phòng kế hoạch
6.1 MTCV NV Ke Hoach
6.2 MTCV TP Ke Hoach
6.3 MTCV PHONG.KHVT

6. Quy che to chuc phong ke hoach
6.1 Mo ta cong viec Truong phong ke hoach
6.2 Mo ta cong viec nhan vien ke hoach
6.3 Mo ta cong viec nhan vien thong ke
6.4 Mo ta cong viec nhan vien XNK
Truong Phong Ke Hoach

 

7. Mo ta cong viec bo phan ky thuat san xuat
7.1 Mo ta cong viec Truong phong ky thuat
7.2 Mo ta cong viec nhan vien ky thuat
7.3 Mo ta cong viec nhan vien lam mau

 

8. Danh sách mô tả công việc xưởng sản xuất
8.1 MTCVXường sản xuất
8.2 MTCV Quan doc
8.3 MTCV Thu kho
8.4 MTCV Phu kho
8.5 MTCV KCS

 Nhan su, Dao tao, Tuyen Dung, Danh gia, Phat trien, Luong thuong, Dai ngo, Hanh chinh, Hoach dinh, Van hoa, ISO, Human resources, Tra luong, Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Luat lao dong, Cong danh, Mo ta cong viec, Khat sat luong, Hai long, Xa thai, Xu ly ky luat, Thuyen chuyen, De bat, He thong

Bộ tài liệu Nhân sự

Giá hợp lý - hiệu quả tối đa

8. Xuong san xuat
MTCV Nhan vien KCS.doc
MTCV Phu kho.doc
MTCV Quan doc.doc
MTCV Thu kho.doc
MTCV Xuong san xuat.doc

 

9. Danh sách mô tả công việc phòng QA
9.1 Mo ta cong viec Truong phong QA
9.2 Mo ta cong viec KCS nguyen vat lieu
9.3 Mo ta cong viec KCS san pham
9.4 Mo ta cong viec KCS final

 

10. Danh sách mô tả công việc phòng bảo trì
10.1 Mo ta cong viec Truong phong bao tri
10.2 Mo ta cong viec nhan vien bao tri
10.3 Mo ta cong viec nhan vien tho dien

 

11. Ky su
CAD_Engineer.xls
CAD_Engineer_1_TV.xls
Construction_Manager.xls
Construction_Manager_1_TV.xls
Contracts_Engineer_Senior.xls
Contracts_Manager.xls
Contracts_Manager_1_TV.xls
Draftsman.xls
Land_Surveyor.xls
MEP_Engineer.xls
Plant_and_Equipment_Engineer.xls
Project_Coordinator.xls
Project_Coordinator_1_TV.xls

 

12. Phan Tich Dau Tu

13. Tro ly

 

14. Phong Chat luong( Vui lòng xem trong topic này )
14.1 Nhan vien Tong Hop Thong Ke
14.2 Nhan vien Chat luong NL
14.3 Nhan vien Phong ISO
14.4 Nhan vien Phuc tra CL SP
14.5 To truong Chat Luong NL
14.6 To Truong ISO
14.7 To truong Phuc Tra CL
14.8 Truong phong QA

 

15. Phong doi song( Vui lòng xem trong topic này )
15.1 0 Chuc nang nhiem vu quyen han
15.2 NV cham soc cay canh
15.3 NV ve sinh cong cong
15.4 NV ve sinh cong nghiep
15.5 Truong Phong QTDS

 

16. Phong Kinh Doanh( Vui lòng xem trong topic này )
16.1 0 Bang mo ta trach nhiem, quyen han Phong KD
16.2 CB phu trach cua hang
16.3 CB phu trach cua hang tu doanh
16.4 GD Kinh doanh
16.5 Ke toan cua hang
16.6 NV ban hang
16.7 NV cat mau va theo doi hang thu nghiem
16.8 NV Kinh doanh
16.9 NV theo doi don hang
16.10 NV tong hop
16.11 PGD Kinh doanh
16.12 Truong nhom Kinh doanh

 

17. Phong thiet ke( Vui lòng xem trong topic này )
17.1 0 Qd chuc nang - nhiem vu - quyen han
17.2 Deputy Design Manager
17.3 Design Leader
17.4 Design Manager
17.5 Nhan vien tinh gia
17.6 NV Dinh muc san pham
17.7 NV kho
17.8 NV San xuat mau
17.9 NV Tieu chuan ky thuat

 

18. Phong Tiep Thi( Vui lòng xem trong topic này )
18.1 0 Bang mo ta Chuc nang - Nhiem vu - Quyen han
18.2 Advertising PR
18.3 Assistant Manager
18.4 Business Development
18.5 Customer Service
18.6 Graphic Designer
18.7 Market Research
18.9 Marketing Manager
18.10 Merchandising Display
18.11 NV Tong hop
18.12 Product Tester
18.13 Promotion Trade Fair
18.14 Website Editor

 

19. Van phong Cong ty( Vui lòng xem trong topic này )
19.1 0 Bang Mo ta trach nhiem quyen han
19.2 Chanh van phong
19.3 CV Phap che
19.4 NV Thong tin
19.5 NV Tiep tan
19.6 NV trinh duyet
19.7 NV Van thu

 

20. Phong Giao nhan( Vui lòng xem trong topic này )
To giao nhan
20.1 NV giao nhan noi dia
20.2 NV giao nhan xuat nhap khau
20.3 NV thanh khoan
20.4 To truong giao nhan XNK

 

To nghiep vu
20.5 NV lap hoa don
20.6 Thu quy
20.7 To truong Nghiep vu

20.8 0 Mo ta trach nhiem, quyen han Phong GN
20.9 NV Tong hop
20.10 Truong Phong Giao nhan

 

21. Phong IT( Vui lòng xem trong topic này )
21.1 0 Mo ta trach nhiem, quyen han phong CNTT
21.2 CV phan mem
21.3 NV phan cung
21.4 NV Quan tri mang
21.5 To truong thong tin
21.6 Truong phong

 

22. Phong Ke hoach( Vui lòng xem trong topic này )
22.1 0 Mo ta trach nhiem, quyen han
22.2 NV can doi nguyen lieu
22.3 NV can doi phu lieu
22.4 NV cap phat nguyen lieu
22.5 NV ke hoach
22.6 NV ke hoach tong hop
22.7 NV quyet toan don hang
22.8 NV theo doi thu nghiem
22.9 Pho phong
22.10 To truong don hang
22.11 Truong phong

 

 

Nhan su, Dao tao, Tuyen Dung, Danh gia, Phat trien, Luong thuong, Dai ngo, Hanh chinh, Hoach dinh, Van hoa, ISO, Human resources, Tra luong, Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Luat lao dong, Cong danh, Mo ta cong viec, Khat sat luong, Hai long, Xa thai, Xu ly ky luat, Thuyen chuyen, De bat, He thong

Bộ tài liệu Nhân sự

Tầm phủ rộng - xuất hiện nhiều

23. Phong Ke toan( Vui lòng xem trong topic này )
23.1 0 qd Chuc Nang - Nhiem vu - Quyen han Phong Tai Chinh
23.2 Ke khai hoan thue VAT
23.3 Ke toan ngan hang
23.4 Ke toan truong
23.5 NV theo doi cong no cua hang
23.6 NV theo doi cong no phai thu
23.7 NV theo doi cong no phai tra
23.8 NV theo doi tam ung cho CBCNV
23.9 NV Tin dung Ngan hang
23.10 PTC - TM
23.11 Theo doi thue XNK
23.12 Thu quy
23.13 Truong phong Tai chinh
23.14 Van thu phong

 

24. Phong Nguyen cuu Phat trien( Vui lòng xem trong topic này )
24.1 0 CN-NV-QH Phong NCPT
24.2 NV cong nghe
24.3 NV marketing
24.4 NV phan tich mau
24.5 NV thiet ke
24.6 NV tinh gia, thu vien mau
24.7 Pho phong

 

25. Phong Nhan su( Vui lòng xem trong topic này )
Phong LDTL
25.1 0 Bang mo ta trach nhiem quyen han P.LDTL
25.2 CV Tien luong
25.3 NV Bao hiem XH
25.4 NV Bao ho lao dong
25.5 NV dinh muc LD
25.6 NV theo doi LD
25.7 NV Tien luong
25.8 Truong Phong LDTL
Phong PTNL
25.9 0 Mo ta trach nhiem quyen han Phong
25.10 Chuyen vien dao tao
25.11 Chuyen vien nghien cuu nhan su
25.12 Chuyen vien tuyen dung
25.13 NV van thu tong hop
25.14 Truong phong

 

26. Tong kho( Vui lòng xem trong topic này )
26.1 0 Mo ta chuc nang nhiem vu cua Tong Kho
26.2 NV boc xep
26.3 NV Thong ke kho
26.4 NV ve sinh cac kho
26.5 Phu kho
26.6 Thu kho
26.7 To truong boc xep

 

27. Phong Nhap khau
27.1 0 Mo ta trach nhiem, quyen han phong
27.2 NV nhap hoa chat
27.3 NV nhap nguyen lieu
27.4 NV nhap thiet bi phu tung
27.5 NV van thu tong hop
27.6 Truong phong

 

28. Phong Thiet bi
28.0 Qd Chuc Nang -Trach Nhiem - Quyen Han phong
28.1 Qd chuc nang-trach nhiem-quyen han cua To nang luong
28.2 Qd Chuc nang nhiem vu quyen han he thong thiet bi
28.3 Qd CN NV QH quan ly nang luong
28.4 Cong nhan bao tri may
28.5 Cong nhan van hanh Lo Hoi
28.6 Nhan vien Vi Tinh
28.7 NV Dau tu
28.8 NV Ky thuat TB & nang luong
28.9 Pho phong
28.10 Tro Ly TP - Chuyen vien cai tien
28.11 Truong phong

 

29. Phong Van tai
29.1 0 qd chuc nang quyen han Phong van tai
29.2 NV sua chua xe
29.3 Tai xe xe con xe du lich
29.4 Tai xe xe nang
29.5 Tai xe xe tai
29.6 To truong van tai

 

30. Phong Vat tu
30.1 0 Qd Chuc nang - Trach nhiem - Quyen han Phong
30.2 NV dinh muc vat tu
30.3 NV dinh muc vat tu
30.4 NV gia vat tu
30.5 NV kiem tra tinh hinh SD vat tu
30.6 NV Thong ke tong hop
30.7 Truong phong

 

31. Phong xay dung
31.1 0 Qd Chuc nang Nhiem vu Quyen han phoøng XD
31.2 Doi duy tu
31.3 Mo ta cong viec toan Phong XD
31.4 NV ky thuat nghiep vu
31.5 Truong phong

 

32. Phong Xuat khau
31.1 0 Mo ta trach nhiem, quyen han Phong XK
31.2 NV giao dich
31.3 NV showroom
31.4 NV tiep thi
31.5 NV tong hop
31.6 Truong phong

 

33. Phong y te
33.1 0 CN NV QH phong y te
33.2 Dieu duong
33.3 NV BHYT BHXH
33.4 NV Kham benh Phu khoa
33.5 NV Quan ly kho thuoc
33.6 NV Vat ly tri lieu
33.7 Truong Phong Y te
33.8 Y sy theo ca SX

 

34. Xi nghiep
34.1 0 Mo ta CN-NV Xi nghiep
34.2 CN bao tri di ca
34.3 CN Bao tri hanh chanh
34.4 CN dien dieu khong
34.5 CN van hanh lo
34.6 Cong nhan SX
34.7 Cong nhan van chuyen
34.8 Giam doc XN
34.9 NV an toan lao dong
34.10 NV Dieu do SX
34.11 NV dong goi boc xep
34.12 NV KT KCS
34.13 NV ky thuat
34.14 NV ky thuat ca
34.15 NV Nghiep vu
34.16 NV tap vu
34.17 NV thi nghiem
34.18 NV thong ke dem SP
34.19 Pho Giam Doc SX
34.20 Pho Giam Doc Thiet bi
34.21 To truong SX
34.22 Truong ca SX

Các giải pháp nghiên cứu khác

Nhan su, Dao tao, Tuyen Dung, Danh gia, Phat trien, Luong thuong, Dai ngo, Hanh chinh, Hoach dinh, Van hoa, ISO, Human resources, Tra luong, Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Luat lao dong, Cong danh, Mo ta cong viec, Khat sat luong, Hai long, Xa thai, Xu ly ky luat, Thuyen chuyen, De bat, He thong Nhan su, Dao tao, Tuyen Dung, Danh gia, Phat trien, Luong thuong, Dai ngo, Hanh chinh, Hoach dinh, Van hoa, ISO, Human resources, Tra luong, Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Luat lao dong, Cong danh, Mo ta cong viec, Khat sat luong, Hai long, Xa thai, Xu ly ky luat, Thuyen chuyen, De bat, He thong Nhan su, Dao tao, Tuyen Dung, Danh gia, Phat trien, Luong thuong, Dai ngo, Hanh chinh, Hoach dinh, Van hoa, ISO, Human resources, Tra luong, Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Luat lao dong, Cong danh, Mo ta cong viec, Khat sat luong, Hai long, Xa thai, Xu ly ky luat, Thuyen chuyen, De bat, He thong

Liên hệ

Tel: (844) 668.20.224
Mr Cường: 0988 833 616
Email: [email protected]