Nhan su, Dao tao, Tuyen Dung, Danh gia, Phat trien, Luong thuong, Dai ngo, Hanh chinh, Hoach dinh, Van hoa, ISO, Human resources, Tra luong, Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Luat lao dong, Cong danh, Mo ta cong viec, Khat sat luong, Hai long, Xa thai, Xu ly ky luat, Thuyen chuyen, De bat, He thong

Bộ tài liệu Nhân sự

Giá hợp lý - hiệu quả tối đa

BTL13 - Tai lieu quan tri hanh chinh ( new ) - 300.000 VND

6.4.1 Chuc nang nhiem vu Phong hanh chinh
6.4.2 MTCV va TCCV cua Truong phong HC
6.4.6 MTCV va TCCV cua nhan vien tiep tan
6.4.7 MTCV va TCCV To truong bao ve
6.4.8 MTCV va TCCV nhan vien bao ve
6.4.9 MTCV va TCCV nhan vien y te
6.4.10 MTCV va TCCV nhan vien lai xe

 

Quản trị tài sản
6.17.1 Quy dinh quan ly tai san
6.17.2 Chinh sach va nguyen tac quan ly tai san
6.17.3 Bien ban lap dat va nghiem thu tai san
6.17.4 Bien ban ban giao tai san trang thiet bi
6.17.5 Phieu yeu cau sua chua
6.17.6 Bien ban kiem tra tai san
6.17.7 Bien ban sua chua va nghiem thu tai san
6.17.8 Bang ke va bien ban ban giao tai san
6.17.9 Ke hoach kiem ke
6.17.10 Ma thiet bi
6.17.11 Phieu de xuat trang thiet bi van phong

 

HC - 01 - Quy dinh quan ly thu vien cong ty
HC - 01 - BM01 Ke hoach mua sach, tai lieu
HC - 01 - BM02 Bien ban ban giao sach, tai lieu
HC - 01 - BM03 Bao cao danh muc sach, tai lieu hang quy
HC - 01 - BM04 Danh sach uu tien su dung tai lieu
HC - 01 - BM05 Danh muc sach
HC - 01 - BM06 So theo doi cho muon sach
HC - 01 - BM07 Bien ban thu vien
HC - 01 - Quy dinh quan ly thu vien cong ty

 

HC - 03 - Quy dinh sua chua
HC - 03 - BM01 Phieu yeu cau sua chua
HC - 03 - BM02 So theo doi sua chua
HC - 03 - BM03 Bien ban nghiem thu
HC - 03 - Quy trinh sua chua

 

HC - 04 - Quy trinh bao tri, bao hanh
HC - 04 - BM01 Bang theo doi bao hanh
HC - 04 - BM02 Bao cao so luong may moc thiet bi hang thang
HC - 04 - BM03 Ke hoach bao tri
HC - 04 - BM04 Phuong an sua chua
HC - 04 - BM05 Bao cao dung cu bao tri hang thang

 

HC - 05- Quy dinh quan ly va to chuc cuoc hop
HC - 05 - BM01 Ke hoach to chuc cuoc hop
HC - 05 - BM02 Thu moi hop
HC - 05 - BM03 Bien ban cuoc hop
HC - 05 - BM04 So theo doi book phong hop
HC - 05 - Quy dinh quan ly va to chuc cuoc hop

 

HC - 06 - Quy dinh quan ly con dau
HC - 06 - BM01 So theo doi dong dau
HC - 06 - Quy dinh quan ly con dau

Nhan su, Dao tao, Tuyen Dung, Danh gia, Phat trien, Luong thuong, Dai ngo, Hanh chinh, Hoach dinh, Van hoa, ISO, Human resources, Tra luong, Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Luat lao dong, Cong danh, Mo ta cong viec, Khat sat luong, Hai long, Xa thai, Xu ly ky luat, Thuyen chuyen, De bat, He thong

Bộ tài liệu Nhân sự

Giá hợp lý - hiệu quả tối đa

HC - 07 - Quy dinh tiep khach
HC - 07 - BM01 Phieu de nghi tiep khach
HC - 07 - BM02 Ke hoach tiep khach
HC - 07 - BM03 Bao cao tiep khach
HC - 07 - Quy dinh tiep khach

 

HC - 08 - Quy dinh quan ly may vi tinh, mang, internet
HC - 08 - BM01 Phieu dang ky tai khoan mang
HC - 08 - BM02 Phieu dang ky tai khoan web
HC - 08 - Quy dinh quan ly may vi tinh, mang, internet

 

HC - 09 - Quy dinh quan ly van ban den, van ban di
HC - 09 - BM01 So theo doi cong van den
HC - 09 - BM02 So theo doi cong van di
HC - 09 - BM03 So chuyen giao van ban
HC - 09 - BM04 Danh muc thong bao
HC - 09 - Quy dinh quan ly van ban den, van ban di

 

HC - 10 - Quy dinh quan ly van phong pham
HC - 10 - BM01 Bang tieu chuan van phong pham
HC - 10 - BM02 Bang dinh muc van phong pham
HC - 10 - BM03 Bang de nghi VPP hang thang
HC - 10 - BM04 Giay de nghi VPP
HC - 10 - BM05 So cap phat VPP
HC - 10 - Quy dinh quan ly van phong pham

 

HC - 11 - Quy dinh quan ly va su dung dien thoai
HC - 11 - BM01 Bien ban cap password dien thoai
HC - 11 - BM03 So theo doi dien thoai di dong, lien tich
HC - 11 - Quy dinh quan ly va su dung dien thoai

 

HC - 12 - Quy dinh che do cong tac phi
HC - 12 - BM01 Giay de nghi di cong tac
HC - 12 - BM02 Giay gioi thieu
HC - 12 - BM03 Ke hoach di cong tac
HC - 12 - BM04 Bang xac nhan cong tac
HC - 12 - BM05 Bao cao ket qua cong tac
HC - 12 - BM06 Bang thanh toan tien cong tac phi
HC - 12 - BM07 Bang ke phu cap luu tru o nuoc ngoai
HC - 12 - BM08 To trinh cong tac phi vuot khung hang
HC - 12 - Quy dinh che do cong tac, cong tac phi

 

HC - 13 - Quy dinh quan ly va su dung xe o to
HC - 13 - BM01 Giay de nghi su dung xe
HC - 13 - BM02 Phieu dieu dong xe
HC - 13 - BM03 Phieu xac nhan su dung xe
HC - 13 - BM04 Bao cao tinh hinh su dung nhien lieu hang tuan
HC - 13 - BM05 Ke hoach bao tri
HC - 13 - BM06 Bang ke thanh toan chi phi o to
HC - 13 - Quy dinh quan ly va su dung xe o to

Nhan su, Dao tao, Tuyen Dung, Danh gia, Phat trien, Luong thuong, Dai ngo, Hanh chinh, Hoach dinh, Van hoa, ISO, Human resources, Tra luong, Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Luat lao dong, Cong danh, Mo ta cong viec, Khat sat luong, Hai long, Xa thai, Xu ly ky luat, Thuyen chuyen, De bat, He thong

Bộ tài liệu Nhân sự

Tầm phủ rộng - xuất hiện nhiều

HC - 14 - Quy dinh quan ly ho so
HC - 14 - BM01 Danh muc ho so
HC - 14 - BM02 Phieu de nghi muon ho so
HC - 14 - BM03 Bien ban giao nhan ho so
HC - 14 - BM04 So theo doi muon ho so
HC - 14 - BM05 Phieu de nghi huy ho so
HC - 14 - BM06 Bien ban huy ho so
HC - 14 - Quy dinh quan ly ho so

 

HC - 15 - Quy dinh quan ly tai lieu
HC - 15 - Quy dinh quan ly tai lieu
HC - 15 - BM06 Bien ban ban giao tai lieu
HC - 15 - BM05 Phieu de nghi ap dung tai lieu ben ngoai
HC - 15 - BM04 Phieu de nghi thay doi tai lieu
HC - 15 - BM03 Danh sach tai lieu
HC - 15 - BM02 Danh sach phan phoi tai lieu
HC - 15 - BM01 Phieu de nghi lam tai lieu


HC - 16 - Quy dinh soan thao van ban
HC - 16 - Huong dan bien soan tai lieu

 

HC - 17 - Quy trinh to chuc hoi nghi
HC - 17 - Quy trinh to chuc hoi nghi
HC - 17 - BM03 Bang ke thanh toan chi phi hoi nghi
HC - 17 - BM02 Ke hoach to chuc hoi nghi
HC - 17 - BM01 Giay de nghi to chuc cuoc hop

 

HC - 18 - Quy dinh quan ly bieu mau
HC - 18 - Quy dinh quan ly bieu mau, so sach
HC - 18 - BM04 So phan phoi bieu mau, so sach
HC - 18 - BM03 Trinh duyet photo bieu mau, so sach
HC - 18 - BM02 Bang dinh muc su dung bieu mau
HC - 18 - BM01 Danh muc bieu mau

 

HC - 19 - Quy trinh xu ly thong tin
HC - 19 - Quy trinh xu ly thong tin
HC - 19 - BM01 So ghi nhan va xu ly thong tin

 

HC - 20 - Quy dinh kiem soat nhan vien, khach ra vao cong
HC-20-BM04 Bien ban vu viec
HC-20-BM03 So theo doi o to ra vao cong
HC-20-BM02 So theo doi nhan vien ra vao cong
HC-20-BM01 So theo doi khach ra vao cong
HC-20 Quy dinh kiem soat nhan vien, khach hang ra vao cong

 

HC - 21 - Quy dinh quan ly tai san, hang hoa ra vao cong
HC – 21 – BM02 So theo doi tai san
HC – 21 – BM01 So theo doi hang hoa
HC - 21 - Quy dinh kiem soat tai san, hanghoa ra vao cong

Các giải pháp nghiên cứu khác

Nhan su, Dao tao, Tuyen Dung, Danh gia, Phat trien, Luong thuong, Dai ngo, Hanh chinh, Hoach dinh, Van hoa, ISO, Human resources, Tra luong, Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Luat lao dong, Cong danh, Mo ta cong viec, Khat sat luong, Hai long, Xa thai, Xu ly ky luat, Thuyen chuyen, De bat, He thong Nhan su, Dao tao, Tuyen Dung, Danh gia, Phat trien, Luong thuong, Dai ngo, Hanh chinh, Hoach dinh, Van hoa, ISO, Human resources, Tra luong, Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Luat lao dong, Cong danh, Mo ta cong viec, Khat sat luong, Hai long, Xa thai, Xu ly ky luat, Thuyen chuyen, De bat, He thong Nhan su, Dao tao, Tuyen Dung, Danh gia, Phat trien, Luong thuong, Dai ngo, Hanh chinh, Hoach dinh, Van hoa, ISO, Human resources, Tra luong, Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Luat lao dong, Cong danh, Mo ta cong viec, Khat sat luong, Hai long, Xa thai, Xu ly ky luat, Thuyen chuyen, De bat, He thong

Liên hệ

Tel: (844) 668.20.224
Mr Cường: 0988 833 616
Email: [email protected]