Nhan su, Dao tao, Tuyen Dung, Danh gia, Phat trien, Luong thuong, Dai ngo, Hanh chinh, Hoach dinh, Van hoa, ISO, Human resources, Tra luong, Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Luat lao dong, Cong danh, Mo ta cong viec, Khat sat luong, Hai long, Xa thai, Xu ly ky luat, Thuyen chuyen, De bat, He thong

Bộ tài liệu Nhân sự

Giá hợp lý - hiệu quả tối đa

BTL15 - Tai lieu ung dung quan tri hanh chinh nhan su ( new ) - 10.000 VND

CHỨC NĂNG HÀNH CHÍNH
A. AN TOÀN SỨC KHỎE
Quy định về an toàn sức khỏe


B. BẢO TRÌ SỬA CHỮA THIẾT BỊ
Thủ tục bảo trì thiết bị


C. BIỂU MẪU HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
Bảng chấm công
Bảng ghi nhận quá trình làm việc
Bảng quản lý ngày công của CBCNV
Biên nhận hồ sơ
Biểu mẫu danh sách đóng BHYT
Danh sách CNV tuyển dụng trong tháng
Danh sách đóng BHXH
Danh sách thâm niên
Giấy đề nghị tặng ca
Giấy điều động nhân sự
Lý lịch CNV công ty
Quản lý giờ tăng ca trong tháng
Quản lý nghỉ phép năm


D. THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG ỨNG
Thủ tục đánh giá nhà cung ứng


E. HOẠT ĐỘNG Y TẾ
Hướng dẫn cấp cứu tại chỗ các trường hợp nguy hiểm
Hướng dẫn cấp cứu tai nan lao động
Trách nhiệm quyền hạn của bộ phận y tế


F. KIỂM KÊ TÀI SẢN
Bảng kê và biên bản bàn giao tài sản
Kế hoạch kiểm kê
Mã thiết bị

Nhan su, Dao tao, Tuyen Dung, Danh gia, Phat trien, Luong thuong, Dai ngo, Hanh chinh, Hoach dinh, Van hoa, ISO, Human resources, Tra luong, Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Luat lao dong, Cong danh, Mo ta cong viec, Khat sat luong, Hai long, Xa thai, Xu ly ky luat, Thuyen chuyen, De bat, He thong

Bộ tài liệu Nhân sự

Giá hợp lý - hiệu quả tối đa

G. PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
Các dụng cụ PCCC thường dùng
Hướng dẫn sử dụng bình PCCC
Hướng dẫn sử dụng vòi rồng
Kế hoạch thực hiện PCCC nội bộ công ty
Nội quy PCCC


H. QUẢN LÝ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG
Bảng kiểm tra hoạt động toà nhà văn phòng


I. QUẢN TRỊ TÀI SẢN
Chính sách và nguyên tắc quản lý tài sản
Quy định quản lý tài sản doanh nghiệp
Quy định quản lý tài sản


K. QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG PHẨM
Quy định quản lý văn phòng phẩm


L. QUẢN TRỊ VỀ AN NINH
Check list kiểm tra an ninh công ty
Hợp đồng về an ninh, hướng dẫn an ninh


M. VỆ SINH LAO ĐỘNG
Chương trình kiểm tra An toàn vệ sinh lao động

 

CHỨC NĂNG NHÂN SỰ
A. ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC
Bảng đánh giá công việc bộ phận theo tháng
Đánh giá hiệu quả hoạt động của nhân viên qua góc nhìn 360
Mẫu đánh giá của phòng kinh doanh
Quy định đánh giá nhân viên


B. ĐÀO TẠO
Báo cáo kết quả học tập sau 6 tháng
Báo cáo kết quả học tập
Biểu mẫu đào tạo ngành
Biểu mẫu đào tạo nhân sự
Phiếu điều tra đánh giá kết quả đào tạo
Thủ tục đào tạo công ty

Nhan su, Dao tao, Tuyen Dung, Danh gia, Phat trien, Luong thuong, Dai ngo, Hanh chinh, Hoach dinh, Van hoa, ISO, Human resources, Tra luong, Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Luat lao dong, Cong danh, Mo ta cong viec, Khat sat luong, Hai long, Xa thai, Xu ly ky luat, Thuyen chuyen, De bat, He thong

Bộ tài liệu Nhân sự

Tầm phủ rộng - xuất hiện nhiều

C. HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ
Kế hoạch ứng dụng nguồn nhân lực
Phân tích môi trường nhân sự


D. MÔ TẢ VÀ TIÊU CHUẨN CÔNG VIỆC
Bản câu hỏi phân tích công việc
Bản phân tích công việc
Câu hỏi phỏng vấn để phân tích công việc
Nội dung chính bản mô tả và tiêu chuẩn công việc

 

E. QUẢN LÝ KỶ LUẬT
Cách thức giải quyết tranh chấp lao động
Thủ tục xử lý vi phạm kỷ luật và khiếu nại


F. QUẢN LÝ NHÂN SỰ
Quy định quản lý nhân sự của công ty


G. QUY CHẾ LƯƠNG THƯỞNG
Các biện pháp kích thích công nhân viên
Kỷ luật khen thưởng nhân viên
Quy chế lương thưởng của công ty
Quy định khen thưởng kỷ luật


H. QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ
Quy trình quản lý nhân sự


I. THĂNG TIẾN
Phiếu thăng chức Giám đốc
Phiếu thăng chức trưởng phòng Tổ chức hành chính


K. TUYỂN DỤNG
Bản câu hỏi phỏng vấn
Hợp đồng thử việc
Kết quả đánh giá phỏng vấn
Lựa chọn bên trong hay bên ngoài doanh nghiệp
Mẫu đánh giá chất lượng quảng cáo
Thủ tục tuyển dụng chuẩn

Các giải pháp nghiên cứu khác

Nhan su, Dao tao, Tuyen Dung, Danh gia, Phat trien, Luong thuong, Dai ngo, Hanh chinh, Hoach dinh, Van hoa, ISO, Human resources, Tra luong, Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Luat lao dong, Cong danh, Mo ta cong viec, Khat sat luong, Hai long, Xa thai, Xu ly ky luat, Thuyen chuyen, De bat, He thong Nhan su, Dao tao, Tuyen Dung, Danh gia, Phat trien, Luong thuong, Dai ngo, Hanh chinh, Hoach dinh, Van hoa, ISO, Human resources, Tra luong, Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Luat lao dong, Cong danh, Mo ta cong viec, Khat sat luong, Hai long, Xa thai, Xu ly ky luat, Thuyen chuyen, De bat, He thong Nhan su, Dao tao, Tuyen Dung, Danh gia, Phat trien, Luong thuong, Dai ngo, Hanh chinh, Hoach dinh, Van hoa, ISO, Human resources, Tra luong, Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Luat lao dong, Cong danh, Mo ta cong viec, Khat sat luong, Hai long, Xa thai, Xu ly ky luat, Thuyen chuyen, De bat, He thong

Liên hệ

Tel: (844) 668.20.224
Mr Cường: 0988 833 616
Email: [email protected]